Priporočamo:

Obravnavanje in obračunavanje potnih stroškov

Potni stroški so posledica izvedbe posla v odnosu do poslovnih strank ali dogodka znotraj podjetja. Stroške beležimo na potnem nalogu, ki ob zaključku tako postane verodostojna knjigovodska listina, pripravljena za knjiženje v poslovne knjige.
Zakonsko podlago za izdajo potnega naloga nam daje 130. člen Zakona o delovnih razmerij, pri  obračunavanju stroškov pa moramo upoštevati še Zakon o dohodnini in pa Uredbo, ki določa višino in način povračila.


Potni nalog z obračunom potnih stroškov mora vsebovati naslednje podatke:

 • številko in datum potnega naloga
 • ime in priimek zaposlenega, ki je poslan na službeno pot
 • delovno mesto na katerega je razporejen zaposleni
 • navedbo po čigavem nalogu
 • točno relacijo poti
 • nalogo oz. namen poti
 • datum in uro prihoda ter odhoda
 • navedbo uporabe prevoznega sredstva (v primeru avtomobila registrsko številko)
 • naziv plačnika potnih stroškov
 • podatke ali je bil izplačan predujem ali ne
 • podpis odredbodajalca
 • podpis predlagatelja
 • podatek ali je obračunana dnevnica ali ne in njena višina
 • število prevoženih kilometrov
 • seznam prilog, če te obstajajo (računi za nastale stroške na službeni poti se morajo glasiti na ime podjetja in ne na zaposlenega, pogodbe, zapisniki, poročila, račun, ki smo ga izstavili stranki zaradi katere je službena pot nastala, dobavnice, …)
 • žig podjetja

Izdajanje potnih nalogov:
Načeloma se potni nalogi izdajajo za vsako službeno pot posebej,  vendar v primerih, ko je iz pogodbe razvidno, da se »enaka naloga« na terenu opravlja vsak dan lahko izstavimo tedenski ali mesečni potni nalog. Priporočljivo je, da se navedena odločitev opredeli v pogodbi.

Primer:
Mesečni potni nalog služi za opravljanje del in nalog opredeljenih s pogodbo o delu na terenu, dnevni potni nalog pa za enkratno povračilo stroškov nastalih ob napotitvi na izobraževanje.


Uredba o višini povračil stroškov, ki niso obdavčeni je bila spremenjena, zneski pa so naslednji:

 • dnevnice v RS:
  o nad 12 ur znaša 21,39 eur
  o nad 8 do 12 ur znaša 10,68 eur
  o nad 6 do 8 ur znaša 7,45 eur

 

 • dnevnica v RS v primeru zagotovitve zajtrka:
  o nad 12 ur znaša 19,25 eur
  o nad 8 do 12 ur znaša 9,08 eur

 

 • kilometrina na službenem potovanju se obračuna po 0,37 eur na kilometer

 

 • terenski dodatek znaša 4,49 eur

Dnevnica je lahko izplačana nad Uredbo, vendar se mora v tem primeru  razliko zneska nad Uredbo obdavčiti s prispevki in dohodnino, celotni strošek pa je davčno priznan odhodek podjetja.


Uredba povračil stroškov za službena potovanja v tujini

Ne glede na to, da navedena uredba ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujini za javne uslužbence, je hkrati osnova za izplačilo le te tudi po mnogih KP dejavnosti kakor tudi Nove kolektivne pogodbe o načinu usklajevanja plač.

Ko zaposleni potuje v tujino je priporočljivo, da napiše poročilo službene poti na podlagi katerega se naredi obračun potnega naloga. Le ta služi  kot priloga potnega naloga in dokazuje poleg ostalih prilog nastanek službene poti.

Če ima zaposleni zagotovljeno brezplačno prehrano se mu pri obračunu zmanjša dnevnica za predpisan odstotek.

Terensko delo

Če je narava dela takšna, da se v pretežni meri delo opravlja izven sedeža delodajalca in se delo opravlja na območju Slovenije, zaposleni pa se vsakodnevno vrača v kraj kjer prebiva, se mu za to delo ne obračunavajo potni stroški. Zaposlenemu pripada izplačilo prehrane med delom in prevoz na delo.

Primer:
Gradbinci, vozniki, serviserji, komercialisti

Komu lahko izplačujemo potne stroške (3.točka 44.člena Zdoh-2):

 • zaposlenim
 • dijakom na »obvezni praksi«
 • štipendistom
 • zaposlenim po pogodbi o poslovodenju (v pogodbi naj bo zapisano kaj vse mu pripada)

Študentje, ki v podjetju delajo preko napotnice študentskega servisa niso upravičeni do neobdavčenega izplačila stroškov službene poti.

Vinjete oz. davčna obravnava stroška za nakup vinjete:
Delodajalec lahko zaposlenemu izplača povračilo stroška nakupa vinjete, če ga le ta napoti na službeno pot z lastnim avtomobilom. Delavcu v koledarskem letu lahko kupi največ eno letno oz. dve polletni vinjeti. Pri tem ni pomembno kdaj je delavec kupil vinjeto (na dan službenega potovanja ali kadarkoli pred službeno potjo). Strošek vinjete je davčno priznan strošek podjetja.


Vsaka oseba, ki je napotena na službeno pot mora imeti s seboj potni nalog.

Ta predstavlja:

 • pooblastilo za koriščenje službenega vozila
 • podlago za knjiženje nastalih stroškov
 • dokazilo v primeru nesreče na službeni poti

Ne spreglejte

Kontakt

e-Mail novice

Naročam e-mail sporočila s koristnimi vsebinami podjetja Saldo plus d.o.o.

Vprašaj strokovnjaka

Arhiv >

Postavi vprašanje

Izjava stranke

 • "Z vami smo že celih 23 let, to je od začetka delovanja našega podjetja.
  Kljub mnogim "mamljivim" ponudbam, vaših konkurenčnih podjetij, nismo zamenjali računovodskega servisa,
  ker vaše podjetje ni samo to, ampak ste poleg strokovnosti, ažurnosti in natančnosti, tudi svetovalci v pomembnih
  odločitvah".
  Stojan Golobič, Golobič d.o.o. Arhiv >