Priporočamo:

Prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, preneha veljati brez odpovednega roka s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, oziroma ko je dogovorjeno delo opravljeno ali s prenehanjem razloga, zaradi katerega je bila sklenjena. Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, lahko preneha, če se pred potekom časa po prejšnjem odstavku o tem sporazumeta pogodbeni stranki ali če nastopijo drugi razlogi za prenehanje pogodbe o zaposlitvi v skladu z ZDR-1.
Delavec, ki mu preneha pogodba o zaposlitvi za določen čas, ima pravico do odpravnine. Pravice do odpravnine nima delavec v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje sezonskega dela, ki traja manj kot tri mesece v koledarskem letu, ter v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje javnih del oziroma prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je bila sklenjena zaradi vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom. Osnova za odmero odpravnine je povprečna mesečna plača delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas.
V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je sklenjena za eno leto ali manj, ima delavec pravico do odpravnine v višini 1/5 osnove iz prejšnjega odstavka. Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena za več kot eno leto, ima delavec ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi pravico do odpravnine v višini iz prejšnjega stavka, povečane za sorazmerni del odpravnine iz prejšnjega stavka za vsak mesec dela.
Če delavec po prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri istem delodajalcu nepretrgoma nadaljuje z delom na podlagi sklenjene druge pogodbe o zaposlitvi za določen čas, se odpravnina izplača za ves čas zaposlitve za določen čas ob prenehanju zadnje pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri tem delodajalcu. V tem primeru ne velja omejitev iz 5. odstavka 55. člena tega zakona.
Delavec nima pravice do odpravnine po 3. oziroma 5. odstavku obravnavanega člena v primeru, ko delavec in delodajalec v času trajanja ali po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas skleneta pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas oziroma če delavec nadaljuje z delom na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas ali če delavec ne sklene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za ustrezno delo, ki mu ga je ponudil delodajalec po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas.
Iz navedenega izhaja, da je delodajalec delavcu dolžan izplačati odpravnino, katere višina se izračuna upoštevajoč povprečno mesečno plača delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Torej, če delavec delo pri delodajalcu opravlja za določen čas, ki traja manj kot tri mesece, se povprečje izračuna glede na obdobje dela delavca pri delodajalcu (npr. 2 meseca).
Glede izplačila odpravnine oziroma zapadlosti odpravnine v plačilo pa je treba upoštevati določbo 6. odstavka 108. člena ZDR-1. ZDR-1 namreč vprašanje odpravnin na splošnem nivoju ureja v določbi 108. člena, kjer v 6. odstavku določa, da je delodajalec dolžan izplačati delavcu odpravnino ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi, razen če je s kolektivno pogodbo dejavnosti določeno drugače.

Ne spreglejte

Kontakt

e-Mail novice

Naročam e-mail sporočila s koristnimi vsebinami podjetja Saldo plus d.o.o.

Vprašaj strokovnjaka

Arhiv >

Postavi vprašanje

Izjava stranke

  • "Z vami smo že celih 23 let, to je od začetka delovanja našega podjetja.
    Kljub mnogim "mamljivim" ponudbam, vaših konkurenčnih podjetij, nismo zamenjali računovodskega servisa,
    ker vaše podjetje ni samo to, ampak ste poleg strokovnosti, ažurnosti in natančnosti, tudi svetovalci v pomembnih
    odločitvah".
    Stojan Golobič, Golobič d.o.o. Arhiv >