Priporočamo:

Zakon o davku na nepremičnine

V Ur.l. RS št. 101/2013 je objavljen nov zakon, ki uvaja skupen davek za obdavčitev nepremičnin. Nov davek nadomešča dosedanje štiri dajatve: nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, davek od premoženja, pristojbino za vzdrževanje gozdih cest ter davek na nepremičnine večjih vrednosti.

Zavezanci za davek bodo fizične in pravne osebe, ki bo na dan 1.1 leta, za katero se odmerja davek, evidentirane kot lastnik nepremičnin. Davčna osnova bo posplošena tržna vrednost v registru nepremičnin na dan 1.1. leta, za katero se davek odmerja. Izjemoma bo pri stanovanjskih nepremičninah osnova za leto 2014 znašala 80%, za leto 2015 pa 90% posplošene tržne vrednosti.

Do 1.2.2014 bo GURS posredoval davčnim zavezancem obvestila s podatki o nepremičninah in informativno izračunanem davku, odločbo o odmeri davka pa bo izdal DURS (najkasneje do 31.5.2014). Pri odmeri davka za leto 2014 se bodo uporabili podatki, evidentirani na dan 1.4.2014. Če davčni zavezanec ne bo prejel odločbe do 15.6., bo moral o tem najkasneje do 30.6. obvestiti DURS.

Fizična oseba kot zavezanec v letu 2014 bo davek lahko plačala v največ štirih obrokih, pravna oseba pa v največ petih obrokih (če bo davek presegal 6.000 EUR).

 Davčne stopnje za stavbe ali dele stavb skupaj z zemljišči, na katerih stojijo, znašajo:

 • 0,15% za rezidenčne stanovanjske nepremičnine (nepremičnine, v katerih davčni zavezanec biva ali jih daje v odplačni najem);
 • 0,50% za nerezidenčne stanovanjske nepremičnine;
 • 0,75% za poslovne in industrijske nepremičnine, razen energetskih nepremičnin;
 • 0,40% za energetske nepremičnine;
 • 0,30% za kmetijske stavbe;
 • 0,50% za druge stavbe (stavbe za javno rabo in drugo splošno rabo).

 Davčne stopnje za zemljišča brez stavb pa znašajo:

 • 0,15% za kmetijska zemljišča;
 • 0,07% za gozdna zemljišča;
 • za kmetijska in gozdna zemljišča, ki po dejanski rabi niso trajni nasadi, je predvidena zgornja meja obdavčitve, in sicer za takšna kmetijska zemljišča 20 EUR na hektar, za gozdna pa 5 EUR na hektar;
 • 0,75% za zemljišča za poslovno in industrijsko rabo;
 • 0,40% za zemljišča za namene energetike;
 • 0,50% za zemljišča za gradnjo stavb;
 • 0,50% za ostala zemljišča;
 • 0,15% za zemljišča za stanovanjsko rabo (funkcionalna zemljišča).

 

Ne spreglejte

Kontakt

e-Mail novice

Naročam e-mail sporočila s koristnimi vsebinami podjetja Saldo plus d.o.o.

Izjava stranke

 • "Naše dosedanje izkušnje z računovodskim servisom Saldoplus d.o.o. so odlične. Gospe so prijazne, strokovne in ažurne, predvsem pa vedno pripravljene pomagati in rešiti še tako zapleten problem. So odličen tim, kar tudi stranke takoj opazimo. Kar tako naprej."  Vlasta Sagadin, Območni odbor SVIZ Kranj Arhiv >