Priporočamo:

1. avgusta začne delovati Finančna uprava Republike Slovenije

1. avgusta 2014 se bosta v novo Finančno upravo Republike Slovenije združili Carinska uprava Republike Slovenije in Davčna uprava Republike Slovenije. Finančno upravo Republike Slovenije (FURS) vodi vršilka dolžnosti generalne direktorice Jana Ahčin. V začetku se bosta v Generalni finančni urad združila Generalni carinski urad in Generalni davčni urad, delovanje lokalnih carinskih in davčnih uradov pa ostaja nespremenjeno do konca letošnjega leta. Združitev ne prinaša za zavezance nobenih sprememb glede lokacij, kontaktnih podatkov ali uradnih ur.

FURS, ki je pravna naslednica Carinske uprave Republike Slovenije in Davčne uprave Republike Slovenije, začne na podlagi Zakona o finančni upravi delovati 1. avgusta 2014. Vršilka dolžnosti generalne direktorice FURS Jana Ahčin je položaj nastopila 16. julija 2014.

Ključni cilji FURS so spodbujanje prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti, zagotavljanje dobrega servisa zavezancem, strankam in podjetjem ter posledično dvigovanje davčne kulture v Sloveniji. Med prednostnimi nalogami FURS so odkrivanje in preprečevanje davčnih utaj, carinskih in trošarinskih nepravilnosti, preventivne aktivnosti in nadzor nad vsemi področji gotovinskega poslovanja, boj proti tihotapstvu in odkrivanje tihotapskega blaga (prepovedane droge, ponaredki). Med njenimi rednimi nalogami so med drugimi odmera in obračun obveznih dajatev, carinjenje blaga, finančni nadzor, finančna preiskava, nadzor nad prirejanjem iger na srečo, nadzor nad prijavo vnosa in iznosa gotovine na območje ali z območja EU, nadzor nad vnosom, iznosom, tranzitom in prenosom blaga v skladu s carinskimi predpisi ter predpisi, s katerimi so določeni posebni ukrepi zaradi interesov varnosti, varovanja zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, varstva okolja, varovanja kulturne dediščine, varstva pravic intelektualne lastnine, ukrepi trgovinske politike, izvršba itd.

Med novimi nalogami izpostavljajo boj zoper zaposlovanje in delo na črno (Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno se začne uporabljati 18. 8. 2014) in nadzor nad časom vožnje, odmora in počitka voznikov.

Nepravilnosti in goljufije se lahko odslej prijavijo na anonimni 24-urni brezplačni telefon 080 11 22 ali na elektronski naslov prijave.fu(at)gov.si. Fotografije računov se lahko še naprej pošiljajo na telefonsko številko 051 241 241, poleg tega pa še na nov elektronski naslov blagajne.fu(at)gov.si.  


1. avgusta preidejo na FURS vse pristojnosti, ki jih zakon določa za carinsko in davčno službo. Prav tako preidejo na FURS vse pravice in obveznosti davčne in carinske službe. FURS prevzema vsa finančna sredstva, premično in nepremično premoženje, ki ju upravljata davčna in carinska služba, dokumentarno in arhivsko gradivo ter vse javne uslužbence, zaposlene v obeh službah. 1. avgusta bo število javnih uslužbencev, za nedoločen čas zaposlenih v FURS, 3701.

Ustanovitev FURS ne vpliva na veljavnost pogodb s poslovnimi partnerji, ki sta jih sklenili carinska in davčna služba. Pogodbe in naročilnice ostajajo v veljavi, prav tako ni treba sklepati aneksov k pogodbam. Tudi za zavezance vzpostavitev novega organa ne prinaša sprememb ali prilagoditev.


1. avgusta začne delovati nova spletna stran FURS http://www.fu.gov.si/, predvidoma do konca letošnjega leta bosta kot arhivski spletni strani obstajali še današnji spletni strani davčne in carinske službe.


FURS sestavljajo Generalni finančni urad in finančni uradi, ki so notranje organizacijske enote FURS. Ne glede na to, se bodo do 1. januarja 2015 za finančne urade šteli dosedanji davčni in carinski uradi, zato se kontaktne številke in elektronski naslovi uradov do takrat ne bodo spreminjali. Po 1. januarju 2015 se bodo carinski in davčni uradi združili v finančne urade, ki bodo imeli sedeže tam, kjer jih imajo trenutno davčni uradi.


Novi kontaktni podatki Generalnega finančnega urada so:


Finančna uprava Republike Slovenije

Generalni finančni urad

Šmartinska 55, 1000 Ljubljana

p. p. 631, 1001 Ljubljana


T: (01) 478 3800 H. C.

F: (01) 478 3900

E-pošta: gfu.fu(at)gov.si

Elektronski naslov za predstavnike medijev: mediji.fu(at)gov.si.


FURS je vpisana v Poslovni register Slovenije z matično številko 2482711000 in identifikacijsko številko za DDV SI 77695771. Številka transakcijskega računa za izvrševanje proračuna Republike Slovenije je SI56 0110 0630 0109 972.

Vir: Spletne strani Davčne uprave RS (29.07.2014)

Ne spreglejte

Kontakt

e-Mail novice

Naročam e-mail sporočila s koristnimi vsebinami podjetja Saldo plus d.o.o.

Vprašaj strokovnjaka

Arhiv >

Postavi vprašanje

Izjava stranke

  • "Z vami smo že celih 23 let, to je od začetka delovanja našega podjetja.
    Kljub mnogim "mamljivim" ponudbam, vaših konkurenčnih podjetij, nismo zamenjali računovodskega servisa,
    ker vaše podjetje ni samo to, ampak ste poleg strokovnosti, ažurnosti in natančnosti, tudi svetovalci v pomembnih
    odločitvah".
    Stojan Golobič, Golobič d.o.o. Arhiv >